Bergvijverstraat 11 3200 Aarschot
+32 (0) 16 90 79 80
info@ardeasolutions.eu

Algemene voorwaarden

 1. ALGEMEENHEDEN
  Enkel onze algemene verkoopsvoorwaarden zijn geldig en er zal geen rekening gehouden worden met de algemene voorwaarden van de koper, behoudens zo deze uitdrukkelijk aanvaard worden. Zo de bestelling geheel of gedeeltelijk ongedaan gemaakt wordt zullen de hierdoor veroorzaakte kosten ten laste vallen van de koper, zoals, en deze lijst is niet limitatief, studiekosten, fabricatiekosten, monteringskosten, transportkosten enz. met een minimum som gelijk aan 1/3 van het bedrag van de bestelling.
 2. PRIJS
  Enkel de prijzen van onze mondelinge of schriftelijke offertes zijn geldig, behoudens wijziging van de basisprijs tussen het ogenblik van de offerte en dat van de bestelling. Behoudens andere bepaling, zijn onze prijzen netto en vallen de taksen, vracht en inpakking ten laste van de koper. Voor elke bestelling onder de €75 zal een vast bedrag van €18,59 aangerekend worden voor administratiekosten. Al onze prijsoffertes zijn opgesteld op basis van de huidige tarieven voor materiaal, lonen, valuta, rechten, taksen, enz. en iedere wijziging van deze tarieven geven ons het recht de prijzen aan te passen, zodat de gefactureerde prijzen steeds rekening zullen houden met de tarieven van kracht op het ogenblik van de verzending der goederen.
 3. LEVERING
  Onze geleverde artikelen zijn goedgekeurd of zijn beschouwd het te zijn in onze huizen voor hun verzending. Deze clausule is ook van toepassing op internationale transacties. Alle betwistingen van niet-gelijkvormigheid dienen binnen de acht dagen van ontvangst van het materiaal per aangetekend schrijven betekend te worden.
 4. TRANSPORT
  Alle risico’s van verzending en transport van goederen die franco geleverd worden, worden door de koper gedragen. Hij dient de goederen bij aankomst na te kijken, zijn verhaal tegen de vervoerder binnen de vereiste termijnen uit te oefenen en ons, binnen de acht dagen, elke betwisting betreffende de hoeveelheden of de staat van de geleverde waar te betekenen. Elke weigering van de kopers de verkochte goederen, ondanks aanmaning, in ontvangst te nemen, brengt ten laste van de koper schadevergoeding en intresten met zich mee, die ten minste gelijk zijn aan een derde der kontante verkoopsprijs.
 5. EIGENDOM
  De eigendom van de verkochte goederen zal slechts verworven zijn na betaling van de volledige prijs en van de eventuele aanhorigheden van deze prijs, en dit in afwijking van art. 1583 van het Burgerlijk Wetboek. De goederen zullen dus tot de laatste betaling onze eigendom blijven met het recht, dat bij huidige overeenkomst aan onze maatschappij reeds toegestaan wordt, om ze waar dan ook, zelfs zonder gerechtelijke machtiging te gaan terughalen.
 6. TERMIJNEN
  Onze leveringstermijnen nemen aanvang op datum van bevestiging van de bestelling en na uiteindelijke oppuntstelling van alle technische of commerciële punten ; ze zijn nooit gewaarborgd, maar worden zojuist mogelijk gegeven volgens aanwijzingen van de fabrieken. Eventuele vertragingen kunnen nooit het ongedaan maken van een bestelling verrechtvaardigen of aanleiding geven tot schadevergoeding en intresten. Wanneer de leveringen gespreid worden op vaste tijdstippen, op aanvraag van de koper, kunnen deze tijdstippen door hen slechts gewijzigd worden mits vooropzeg van 90 dagen, zoniet zal de koper gehouden zijn de goederen op de vastgestelde tijdstippen in ontvangst te nemen.
 7. OPSTELLING
  Behoudens andere bepalingen, worden de diensten van onze monteerders tegen een vast bedrag aangerekend in verhouding tot het belang van het werk, de vermoedelijke duur van de verplaatsing en de verrichtingen bij de klant.
 8. WAARBORGEN
  Onze waarborg dekt enkel en alleen maar de vervanging van stukken die constructiefouten vertonen. De arbeids- en vervoerskosten blijven echter steeds ten laste van de klant. Deze waarborg kan enkel ingeroepen worden zo de geleverde goederen gebruikt worden volgens de gebruiksaanwijzigen voorzien bij de offerte of bestelling en zo het normale voorgeschreven onderhoud werd uitgevoerd. Zo de koper bestelde zonder opgave van het toekomstig gebruik van de goederen, wordt hij verondersteld de goederen te gebruiken op een normale wijze, zoals voorzien in de catalogus, berekeningsaanwijzingen, enz… Onze waarborg komt van rechtswege ten einde vanaf de eerste laattijdige betaling, welke tevens aanleiding geeft tot onmiddellijke opeisbaarheid van het saldo. Elke inroeping van de waarborg dient per aangetekend schrijven te gebeuren en dit ten laatste binnen de vijftien dagen die de afloop van de waarborg voorafgaan. In geen geval mag de koper beroep doen op een vergoeding voor schade veroorzaakt ter gelegenheid van gebruik, door hem, van niet-orginele stukken die gebrekkig zouden zijn.
  ARDEA SOLUTIONS wijst alle verantwoordelijkheid af voor schade rechtstreeks of onrechtstreeks veroorzaakt aan personen of zaken. ARDEA SOLUTIONS is ontlast van alle waarborgplicht zo de goederen ten kosteloze of ten bezwarende titel vervreemd worden en dit ongeacht de reden van vervreemding en zelfs zo deze vervreemding tijdens de waarborgperiode gebeurt. Dezelfde ontlasting geldt in geval van verkeerd gebruik of gebrekkig onderhoud der goederen, als ook in geval van schade toegebracht door ongeval. De herstellingen worden in principe in onze werkhuizen uitgevoerd. Zijn uit de waarborg UITGESLOTEN elke schade toegebracht aan gebouwen of machines, aan producten in fabricatie of aan afgewerkte producten, alsook elke schade, zoals verlies aan productie of winst, voortvloeiend uit de buitengebruikstelling van door ons geleverde materiaal of uit stopzetten van de installatie. De koper dient te bewijzen dat de waarborg van toepassing is. De koper wordt alle recht op de waarborg ontzegd zo hij, tijdens de waarborgperiode, de minste wijziging aan een geleverd goed of materiaal aanbrengt zonder onze voorafgaande schriftelijke of uitdrukkelijke toestemming. Ten einde van het voordeel van de waarborg te kunnen genieten, zal de koper ons steeds toegang verlenen tot zijn inrichtingen waar de door ons geleverde goederen gebruikt worden, ten einde de juiste gebruikswijze na te kunnen gaan. Zo de koper weigert de door ons gevraagde aanpassingen aan zijn inreichtingen aan te brengen, komen de waarborgverplichtingen te vervallen. Standaard zijn onze garanties op electronica onderdelen één jaar.
 9. BETALINGSVOORWAARDEN
  Behoudens andersluidende bepalingen, dienen onze facturen ofwel netto contant en zonder disconto ofwel op de in de offerte opgenomen vervaldag betaald te worden. Bij gebrek aan betaling op vervaldag, zal het bedrag van de factuur van rechtswege en zonder ingebrekestelling verhoogd worden met 10% als forfetair en onverminderbaar strafbeding. Daarenboven zal de koper een intrest van 10%’s jaars dienen te betalen op elk bedrag dat niet op de vervaldag werd betaald. Deze intrest is van rechtswege en zonder ingebrekestelling verschuldigd. Wij behouden ons het recht voor om in geval van niet-betaling van een factuur, van een voorschot, van een vervallen betaling, de verkoop te vernietigen ten laste van de koper, terwijl iedere reeds gedane betaling verworven blijft voor de verkoper. Gezien onze vertegenwoordigers niet bevoegd zijn om betalingen te ontvangen zal iedere som die hen zonder uitdrukkelijke lastgeving onzentwege, overhandigd werd niet als een geldige betaling kunnen beschouwd worden. Elke betwisting betreffende de opstelling van een factuur is enkel maar geldig betekend met per aangetekend schrijven binnen de tien dagen na ontvangst van de goederen (of van de factuur). Na verloop van deze termijnen wordt er beschouwd dat er zonder voorhoud akkoord werd gegeven over de levering zodat elke verder betwisting contractueel als laattijdige wordt beschouwd en de facturen contractueel als definitief worden aanvaard.
 10. BETALING VAN AANKOOPFACTUREN
  Gezien onze boeken per 5de van iedere maand worden afgesloten, zal de betaling van iedere factuur na deze datum automatisch overgedragen worden naar de volgende maand.
 11. HERROEPINGSRECHT
  Als u via onze webshop goederen aanschaft heeft u geen herroepingsrecht. De meeste van onze goederen worden dan ook op maat van uw bedrijf geconfigureerd en/of geassembleerd. 
 12. RECHTBANK
  In geval van betwisting zullen, ongeacht de natuur en de plaats van levering, enkel de Rechtbanken van Leuven en het Vredegerecht van de maatschappelijke zetel van de verkoper bevoegd zijn, zelfs zo het gaat om aanvaarde wissels die betaalbaar en/of gedomicileerd zijn buiten het gerechtelijke arrondisement van deze stad. De Belgische wet zal van toepassing zijn op deze overeenkomst en de eruit voortspruitende rechten en verplichtingen.